Rekrutacja

Rekrutacja - klasy ogólne


REKRUTACJA DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe „Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.”


Informacje ogólne

Do klas I szkół podstawowych przyjmowane są:

1) dzieci 7 letnie (urodzone w 2011 roku) – objęte obowiązkiem szkolnym

2) dzieci 6 letnie (urodzone w 2012 roku) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli:

a) dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo

b) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 ustawy Prawo oświatowe oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Dziecko, któremu w roku szkolnym 2017/2018 Burmistrz Łomianek wskazał, jako miejsce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, oddział przedszkolny w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, jest przyjmowane do klasy I tej szkoły podstawowej bez przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Wniosek, o którym mowa wyżej, składa się do dyrektora szkoły w terminie do 23 marca 2018 r.


Zasady przyjęć    

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły przyjmowani są z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców. 

Zapisy do klas I szkół podstawowych dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły (według nowych obwodów z 2017 r.) będą prowadzone od 16 do 30 marca 2018 r. 

Rodzice składają Zgłoszenie dziecka do klasy I szkoły podstawowej w sekretariacie danej szkoły. 

Wzór „Zgłoszenia do klasy I dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły podstawowej” będzie dostępny do pobrania w szkołach oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łomiankach od 1 marca 2018 r.Regulamin rekrutacji


Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

W postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr XXIV/303/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 9 marca 2017 r.
W postępowaniu rekrutacyjnym prowadzonym na rok szkolny 2018/2019 do klas I szkół podstawowych stosuje się kryteria przedstawione w poniższej tabeli.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły podstawowej.
W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej publicznej szkoły podstawowej. Uzasadnienie komisja sporządza w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa wyżej. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danej szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające w terminach określonych w Zarządzeniu Nr RKA.0050…2018 Burmistrza Łomianek z dnia … stycznia 2018 r.

Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do klasy I szkoły podstawowej będzie dostępny do pobrania w szkołach oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łomiankach od 3 kwietnia 2018 r. Wniosek podpisuje oboje rodziców/prawnych opiekunów. Do wniosku dołącza się określone w uchwale Rady Miejskiej w Łomiankach oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe).Pliki do pobrania


Harmonogram rekrutacji do klas 1 (poza obwodem)
POBIERZ

Oświadczenie (klasy I)
POBIERZ

Oświadczenie o rozliczaniu podatku (klasy I)
POBIERZ

Oświadczenie obwód (klasy I)
POBIERZ

Podanie o przyjęcie do szkoły Klasy 3-6
POBIERZ

Potwierdzenie woli - klasy I
POBIERZ

Potwierdzenie woli klasy ogólne
POBIERZ

Zasady Rekrutacji kl I 2018/2019 rok
POBIERZ

Zgłoszenie do klasy I (obwód szkoły)
POBIERZ

Zgłoszenie do klasy I (poza obwodem szkoły)
POBIERZFormularz rekrutacyjny - klasy ogólne

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami
Dwujęzycznymi i Sportowymi
im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach

ul. Staszica 2
tel. 22 751 56 10
sp3@lomianki.pl
© Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach